Historie stavení

i budovy vyprávějí příběhy...

Časová náročnost

Náročnost na zpracování historie stavení se pohybuje v řádu měsíců. Tato doba je závislá na množství archivního materiálu a náročností na jeho zpracování (překlady cizojazyčných textů, hledání podkladů). Chcete-li věnovat historii stavení svým blízkým, doporučujeme objednat ji čtvrt roku před plánovaným předáním.

Provedení

Výsledkem naší práce je kompletní historie budovy zpracovaná do složky, malé knížky, obvykle v rozsahu několika desítek stran. Jejich obsahem bude příběh Vaší budovy, který bude zahrnovat jména jejích obyvatel, vybavení hospodářství, přináležející polnosti, záznamy o předání, a to včetně fotokopií těchto zápisů rozšířených o mapové a další podklady. Na konci je přiložena velká časová osa, která přehledně ilustruje dějiny daného stavení a na které naleznete veškeré události v datech.

Obyvatelé stavení

Existuje poměrně velké množství pramenů, které lze využít pro zkoumání minulosti jednotlivé budovy. Předně jsou to církevní matriky, díky kterým můžeme zjistit, kdo se ve vybraném stavení narodil, kdo zde zemřel nebo se sem přiženil či přivdal. Tímto pramenem se téměř vždy podaří dojít až ke konci 18. století, kdy bylo zavedeno číslování domů. Matriky nám proto dovolí obsáhnout informace z období cca 1770-1920, tedy zhruba stopadesát let.

Převod nemovitosti

Vedle matrik se můžeme spolehlivě opřít o gruntovní a pozemkové knihy. Tyto knihy si vedla jednotlivá panství, aby měla přehled o převodech nemovitostí pod jejich správou. Vedení knih bylo velice individuální, a to jak do obsahu, tak do doby, kdy vznikly. Setkáme se proto s místy, kde nejstarší knihy sahají až k počátkům 16. století, jinde nesahají ani do poloviny století osmnáctého. Stejně tak se liší i obsah zápisů; zatímco někde je konstatováno, že nemovitost byla prodána kupříkladu za sto zlatých Janu Novákovi, jinde se dozvíme o jeho robotních povinnostech, dalším majetku, polnostech, rodinných vztazích apod.

Mapy a plány

Kromě dvou základních pramenů uvedených výše využíváme samozřejmě i mapové podklady. Vždy se snažíme získat co nejvíce map a plánů, které se vztahují k dané lokalitě. Výjimkou nejsou ani mapy vesnic z poloviny osmnáctého století, v dobách dřívějších jsou však spíše ojedinělé.

Další prameny

Mezi další zdroje informace, které sa dají použít při sestavování dějin nemovitosti, patří například katastry nemovitostí, soupisy poddaného lidu, účetní záznamy obcí, stavební záznamy apod. U těchto historických pramenů však platí, že jejich vznik a zachování je vždy velice individuální. Záleželo v podstatě na správě panství, jak si bude své poddané evidovat, hlídat.

Zajímá Vás historie vašeho stavení?

Historie stavení

 • výběr z nabízených grafických zpracování
 • Originální
  Art-Deco Classic
 • sepsání minulosti stavení
 • seznam osob, které tam v různých dobách žili
 • záznamy o převodu stavení
 • mapové podklady
 • kvalitní tisk
 • Objednávka pomocí formuláře není závazná. Budeme vyžadovat ještě vaše potvrzení.

 • Souhlasím s Obchodními podmínikami
Objednat za 13 500,-Cena je pouze orientační